et   ru   uk   ar            
fb   viber   wh

Koolituskursuse algaste: B - kategooria

Teoorialoengud
Image
Õppesõit
Image
Esmaabi kursus
Image
Pimedasõit
Image
Libedasõit
Image
Õnnelik lõpetaja
Image

Kursused B - kategooria

Image

Saada autojuhiks

Koolituse alustamiseks pead olema vähemalt 15,5 aastat vana. Koolitusele saad registreeruda meie kodulehelt, e-maili, telefoni teel või autokooli kontoris. Registreerumiseks tuleb esitda oma isikuttõendav dokument,
tervisetõend autokooli jaoks (saab perearstilt) ja 1 foto (3x4cm.) Õppekava sisaldab: 28 akadeemilist teooriatundi (à 45 min.), mis sisaldab liikluseeskirjade tundmist ja autoehitust. Samuti tuleb läbida ka esmaabikoolituse. Riikliku õppekava kohaselt on kehtestatud kõikidele
B-kategooria juhiluba taotlevatele isikutele minimaalselt 30 sõidukorda (à 45 min.) s.h. pimeda aja jariskivältimise koolituse. Autokooli koolitusele registreerumine eeldab, et oled nõus kõikide kirjeldatud üldtingimustega ning valmis läbima kõik ettenähtud
koolitusetapid.

Mootorsõidukijuhi esmaabi koolitus

Kõik mootorsõiduki esmase juhiloa taotlejad läbivad mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse, mis annab teadmised ja oskused, kuidas hädaolukorras toimida.
Kõik mootorsõiduki esmase juhiloa taotlejad peavad läbima esmaabi kursuse, mis annab elementaarsed teadmised ja oskused, kuidas hädaolukorras toimida. Koolituse maht on 16 tundi. Meie autokoolis läbitakse teooriakursus 10 tundi e-õppes enne praktika läbimist ja 6 tunnine praktika toimub kokkulepitud päeval.
Meie lektorid-instruktorid omavad erialast haridust ja pikaaegset pideva praktilise töö kogemust kiirabi- ja meditsiinivaldkonnas. Kursuse käigus käsitletakse järgmisi teemasid nii teoorias kui ka praktikas.

  • Õnnetusolukorra hindamine
  • Kuidas tegutseda õnnetusolukorras ning kutsuda abi
  • Elustamine
  • Verejooksu peatamine
  • Haavade sidumine
  • Šokis kannatanu abistamine
  • Esmaabi haavade, luumurdude, liigese vigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral
  • Teadvuse kaotanud inimese abistamine
Image
Image

Sõit pimedalajal

Pimeda aja koolitus on üks osa juhi koolitusest B-kategooria sõidukijuhtide riiklikus õppekavas.Koolituse eesmärk on õpetada õpilastele ohtude vältimist pimeda ajal sõiduki juhtimisel, kuhu algajad juhid satuvad kergemini nõuetekohase koolituseta. Koolitusel omandab õpilane teadmised ja oskused tulede õigest kasutamisest ning pimeda ajal sõitmisega seonduvatest ohtudest. Pimeda ajal sõites tuleb osata valida sõidukiirus, mis võimaldab sõiduki peatada nähtavuse piires. Omandatakse tulede kasutamisega seotud reeglid. Praktikumis näitlikustatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites; millised on juhi võimalused erineva sõidukiiruse puhul ohu märkamisel tegutseda; kuidas muuta teel seisev sõiduk ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks.
Pimeda ajal sõiduki juhtimise kursus vastavalt riiklikule õppekavale sisaldab: üks teooriaõpe tund (45 min) sõidupraktika tund (45 min).

"libedasõit" ehk riskivältimise koolitus

Algastme libedasõidu riskivältimise koolitusel omandab õpilane teadmised sõiduki peatamiseks kuluva aja ja ruumi kohta, sõidukiiruse suurendamise riskidest ning teadmised õigest piki- ja külgvahest.
Libedasõidu riskivältimise koolituse õppematerjal jaguneb kahele eooriatunnile ja ühele sõidutunnile. Koolitus peab olema läbitud enne autokooli lõpetamist ehk enne seda, kui koolitaja väljastab
mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse.Libedasõidu riskivältimise koolituse eesmärk on luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit tee- ja ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse ning ohutu piki- ja külgvahega. Koolitusel selgitatakse juhi võimalusi sõiduk peatada
erinevatelt sõidukiirustelt. Koolituse käigus näitlikustatakse pidurdusteekonna sõltuvust teekatte iseärasuskiirusest.

Image
Image

Õnnelik lõpetaja ja Esmane juhiluba

Kui olete läbinud kõik autokooli kursuse etapid ja edukalt sooritanud autokooli teooria- ja sõidueksami, siis olete lõpetanud autokooli.
Kursuse lõpetamisel saad B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistust. Juhiloa saamiseks tuleb juhtimisõiguse taotlejal sooritada riiklik teooria- ja sõidueksam. Eksameid saab sooritada kõigis Transpordiameti teenindusbüroodes, sõltumata juhikandidaadi elukohast. Mõlemale eksamile saab aja broneerida Transpordiameti e-teeninduse kaudu. Arvestada tasub võimalusega, et mõlemale eksamile on järjekord. Tuleb tähele panna, et enne eksamite sooritamist tuleb tasuda riigilõiv. E-teeninduses taotlemisel on riigilõivu suurus väiksem kui teenindusbüroos taotlemise korral. Arvestada tuleks vähemalt 86 € suuruse riigilõivuga (taotlemisel e-teeninduses, sisaldab teooria- ja sõidueksamit ning juhiluba).

Lõppaste lõpetamine: B - kategooria

Talvel sõitmine
Image
Eco-driving
Image
Teooriakursus e-õppe
Image
Image

Lõppastme koolitus

Lõppastme koolitus tuleb läbida 23 kuu jooksul alates esmase juhiloa saamisest. Koolitusele registreerumiseks tuleb esitada esmane juhiluba ja varem väljastatud autokooli tunnistus. Enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu peab esmase juhiloa omanik läbima koolitaja juures juhi
lõppastme koolituse. Lõppaste algab pärast esmase juhtimisõiguse omandamist ja kestab 23 kuud. Lõppaste hõlmab koolitaja juures omandatud sõiduoskuse iseseisvat edasiarendamist ja enesehinnangu väljakujundamist teeliikluses.
Lõppastme jooksul peab juht läbima koolitaja juures juhi ohutu liiklemise ja säästliku sõiduoskuse süvendamise koolituse. Selle käigus toimub juhi sõiduoskuse ja käitumise hindamine, viimistletakse tema üldisi sõiduoskusi ning sõitu pimeda ajal ja libedal teel.
Esmase juhtimisõigusega juhi lõppastme koolituskursuse eesmärk on juhi ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse süvendamine, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine.
Koolitus koosneb kolmest osast

Eco-Driving – Säästlik SõiduStiil

Lõppastme õpingutel selgub, kas juhi teadmised, oskused ja hoiakud on arenenud säästliku sõidukijuhtimise tasemele.

Eesti Vabariigi Põhiseadus:
§ 53. Igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud.

Liiklusseadus:
§ 52. Keskkonnakaitsenõuded
(1) Juht ei või kahjustada keskkonda sõiduki mootori või teiste seadmete põhjustatud liigse müra, tolmu või heitgaasiga, mida oleks võimalik vältida.

Kogu maailmas on osooniaukude tekkimine suureks probleemiks ning kliimamuutused annavad juba tunda. Üheks päästerõngaks sellel teel on mõtlematu tarbimise vähendamine, inimeste teadlikkuse tõstmine ning säästlike oskuste ja tarbimisharjumuste kujundamine. Rohkem kui kolmandik kasvuhoonegaaside üldkogusest tekib transpordivahendite kasutamisel. Linnade õhusaastest moodustab aga enamuse just transpordivahendite heitgaasid.

Image
Kasvuhoonegaaside vähendamine on ülesanne mitte ainult suurtele tööstusriikidele vaid kõigile ning selles protsessis peavad osalema kõik ühiselt. Ehkki Eesti on oma tööstustoodangu languse tõttu saavutanud juba rahvusvaheliste lepete taseme, ei ole meil õigust paigale tammuma jääda. Kasvuhoonegaaside piiramise protsessi tuleb aktiivselt jätkata.

Et saada kütusekulu sõidukite igapäevases kasutamises kontrolli alla, on hakatud tegelema alternatiivkütustega ning tavakütuste kasutusel on püütud autotootjate poolt valmistada aina ökonoomsemaid ja loodust vähem saastavaid mootoreid. Kuid mootor pole kaugeltki ainus ja peamine ökonoomsuse faktor – ennekõike on see autojuht.

Eco-Driving on loodust säästev, turvalisem, vähem stressi tekitav ning sõiduki hoolduskulusid vähendav sõidustiil. Projekti eesmärgiks on keskkonnasäästliku ning ohutu sõidustiili õpetamine mootorsõidukitega liiklejatele. Tänapäeva autostaatuse taseme kerkides on just säästliku sõidustiili õpetamine liiklejatele kiireim lahendus mõttetu kütuse põletamise ning suure mürataseme alandamiseks. Oluliselt raskem on meie keskmiselt 15 aastat vana autopargi kiire uuendamine keskkonnasõbralikumate mootoritega autodega, mis lõpptulemusel ei lahenda mõtlematut kulutamist.

Image

Teooria

Teooria, mille käigus omandatakse libedasõiduks ning säästlikuks sõiduks (Eco driving) vajalikud teadmised. Maht 3 tundi. Säästliku sõidu õppeeesmärgiks on sujuv, keskkonnasõbralik ja ohutu liiklemine, millega kaasneb ka kütusesääst. Maht 1 sõidutund. Libedasõit "talvesõit", Viiakse läbi aastaringsel Libedasõidu õppeväljakul. Koolituse käigus läbitakse erinevaid harjutusi, mis imiteerivad tüüpilisemaid ohuolukordi liikluses. Saad teada ja õpid kuidas libedaga sõidukit juhtida, milliseid pidurdustehnikaid kasutada sirgel, milliseid kurvis, kuidas turvaliselt teel olevast takistusest ümber põigata ning kuidas juhitavuse kaotanud sõiduk tagasi kontrolli alla saada. Õpilane saab praktilise kogemuse, kuidas libisemist ära tunda ning sellele õigesti reageerida.

Välisriigi juhilubadega kodanike ümberõppeprogramm

Image
Image

Välisriigi juhilubadega kodanike ümberõppeprogramm

Välisriigi kodanike täiendõpe/ümberõpe teooriaeksami sooritamiseks ARKis

Pakume liiklusteooria koolitusi Eestis elavatele välisriikide kodanikele, kellel juba on sõidukite juhtimise kogemus, ARKis teooria osas kvalifikatsioonieksamite sooritamiseks ja välisriigi juhiloa vahetamiseks Eestis kehtiva juhiloa vastu.

Kui välisriigi kodanik juba õpib meie autokoolis ja tal on probleeme eesti keele mõistmisega, aitab täiendõpe ARKis eksami sooritamiseks vajaliku koolituse teoreetilise osa materjali omandamisel.

Täiendõppe/ ümberõppekursus sisaldab:

teooriaõpinguid;
konsultatsiooni teooriaeksami sooritamiseks ARKis; läbitud teooriakursuse arvestust ARKi eksamiprogrammi ametlikus versioonis.
Tunniplaan koostatakse individuaalselt ja kooskõlastatakse õpilasega.

 Õppekirjanduse annab autokool, selle maksumus kuulub juba õppemaksu hulka.

  DELTA AUTOKOOL OÜ
Aadress: Masina 22
10144 TALLINN
Telefon: 5822 5899
delta@deltaautokool.ee

a liiklus

         
       
         
© 2022 Delta Autokool All Rights Reserved. Designed By